Tarifnik

Iznosi visine naknada troškova školovanja za školsku 2017/2018

 
 
 

Red. br.

Naziv

Iznos

(u dinarima)

 

01.

Promena odseka ili smera, ili studijskog programa

2.500,00

 

02.

Obnova godine

250,00 EUR

 

03.

Prijava i polaganje ispita

0,00

 

04.

Komisijsko polaganje ispita

2.500,00

 

05.

Naknadna prijava ispita

1.000,00

 

06.

Izdavanje duplikata uverenja o studiranju

100,00 EUR

 

07.

Izdavanje uverenja o diplomiranju i diploma 

100,00 EUR

 

08.

Izdavanje indeksa

500,00

 

09.

Izdavanje duplikata Indeksa

2.500,00

 

10.

Izdavanje duplikata diploma

200,00 EUR

 

11.

Priznavanje ispita položenih na drugoj visokoškolskoj ustanovi

500 RSD po priznatom ispitu

 

12.

Neblagovremeni upis godine

2.000,00

 

13.

Izdavanje prepisa nastavnog plana i programa ili izvoda iz nastavnog plana i programa

5.000,00

 

14.

Izdavanje uverenja o položenim ispitima

3.000,00

 

15.

Iznos školarine za upis u prvu, drugu i treću godinu studija

1.200,00 EUR

 

16.

Visina naknade za ispis iz škole

5.000,00

 

17.

Depozit za uzimanje dokumenata na revers (rok za vraćanje dokumenata je 15 dana)

3.000,00

 

ŽIRO RAČUN ŠKOLE:170-30003834000-27

 
 
 
 

Napomena: cene izražene u EUR uplaćuju se na žiro račun škole u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate