Potvrda o obavljenoj stručnoj praksi

 

ПОТВРДА

О ОБАВЉЕНОЈ СТРУЧНОЈ ПРАКСИ

 

којом се потврђује да је студент:

__________________________________________________________________

                                                       (име и презиме, број индекса)

у __________________________________обавио/обавила стручну

                          (назив институције/предузећа)

праксу у периоду од ___________________ до _______________________

у укупном трајању од ____________ радних часова.
 

Током обавезне стручне праксе студент је радио је на следећим пословима: 

1) ......................................................................................................................................

2) ......................................................................................................................................

3) ......................................................................................................................................

Остало: ..............................................................................................................................

            ..............................................................................................................................

 

 

Датум издавања потврде

Одговорна особа

__________________

_____________________