Naučno društvo

Udruženje "Naučno društvo za pravo i ekonomiju" osnovano je u Beogradu 22.06.2010. godine radi ostvarivanja ciljeva u oblasti unapređenja pravne i ekonomske nauke u Republici Srbiji.

Ciljevi Udruženja su:

 • Razvoj i popularizacija pravne i ekonomske nauke i struke;

 • Razvijanje i unapređivanje stručnog obrazovanja i usavršavanje pravnika i ekonomista;

 • Unapređenje privrednog sistema, regulative i ekonomske politike;

 • Okupljanje i organizovanje pravnika i ekonomista i usmeravanje njihovog rada;

 • Informisanje i uključivanje pravnika i ekonomista u najnovije tokove razvoja pravnog i ekonomskog sistema;

 • Zalaganje za modernu pravnu državu i pravni sistem i za razvijanje poslovnog morala u ekonomiji

Svoje ciljeve Udruženje ostvaruje:

 • Organizovanjem naučnih savetovanja, javnih rasprava, okruglih stolova i drugih skupova pravnika i ekonomista;

 • Organizovanjem javnih tribina, predavanja, seminara i drugih oblika edukacije u oblasti prava i ekonomije;

 • Prikupljanjem i obrađivanjem naučne i stručne literature u oblasti prava i ekonomije;

 • Izdavanjem stalnog elektronskog časopisa "Pravno-Ekonomski pogledi" (primerak možete preuzeti ovde)

 • Saradnjom sa visokoškolskim institucijama, regulatornim telima i srodnim organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Aktuelno

 • 6. juna 2013. godine je organizovan skup u prostorijama Visoke škole, na temu "Šanse oporavka i razvoja - kako ih otkriti i iskoristiti" dr Zorana Vasića.

 • Objavljen je novi broj "Pravno-Ekonomskih pogleda" (primerak možete preuzeti ovde)