Misija i vizija

Visoka škola strukovnih studija za ekonomiju i upravu obrazuje visokostručne kadrove iz oblasti računovodstva, revizije, bankarskog i berzanskog poslovanja, kao i osiguranja, poreza i carina, uz primenu aktuelnih znanja i metoda iz domaće i svetske prakse i najsavremenije računarske tehnologije.

Savremeni tržišni razvoj i uključivanje u regionalne, evropske i svetske integracije zahteva obrazovanje kadrova sposobnih da odgovore na sve zahteve modernog ekonomskog sistema.

Pokretačke vrednosti Visoke škole, koje predstavljaju deo poslovne filozofije,
zasnivaju se na:

  • potrebi za razvojem programa i primenu sopstvenih, kao i iskustava drugih,
  • težnji za ravnopravnim partnerstvom u međunarodnoj ekonomskoj razmeni i
  • razvoju i primeni stručnih sposobnosti preduzetnika.

Naše vrednosti u kreiranju i sprovođenju obrazovnog procesa:

  • postavljanje interesa studenata u centar pažnje,
  • etika i pošten odnos prema radu,
  • stalni napor da se studenti motivišu za ostvarivanje uspeha na studijama,
  • međusobno poverenje i saradnja između studenata i profesora,
  • odgovornost i iskrenost u realizaciji postavljenih programa

Koncept kvaliteta

Visoka škola strukovnih studija zasnovana je na principima Bolonjske deklaracije.

Pored rada u savremeno opremljenom prostoru i visokokvalitetnom informaciono-tehnološkom okruženju, studentima je omogućen rad u malim grupama, mentorski nadzor i učešće u radu na naučno­istraživačkim projektima. Studentima koji pokažu visok stepen znanja i uspeha biće obezbeđene stipendije.

Zahvaljujući stručnim institucijama, agencijama i udruženjima koji su podržali osnivanje Visoke škole, kao i preduzećima koja su izrazila potrebe za specifičnim, usko specijalizovanim profilom stručnjaka, u saradnji sa školama iz Evropske Unije, studentima će biti omogućena kvalitetna stručna praksa u zemlji i inostranstvu. Tokom prakse studenti će biti uključeni u izradu projekata, koji će se tržišno vrednovani i na taj način stvorili bi se preduslovi za zaradu tokom studiranja.

Polazeći od profila škole i saradnje sa srodnim školama u EU studentima će tokom studija biti omogućeno usavršavanje engleskog jezika.