KURS - Sastavljanje finansijskih izveštaja

O kursu

Polaznici dobijaju neophodna znanja za pripremu i samostalno sastavljanje:

 • finansijskog izveštaja i

 • poreskog bilansa

 

Sadržaj kursa:

 1. Predzaključna knjiženja (godišnji popis imovine i obaveza - evidentiranje viškova i manjkova, vrednovanje imovine i obaveza, razgraničenje prihoda i rashoda na dan bilansa stanja - AVR / PVR, razdvajanje aktivno - pasivnih i pasivno – aktivnih računa, sumnjiva i sporna potraživanja - otpis – poreski i knjigovodstveni tretman);

 2. Sastavljanje finansijskih izveštaja (poreskog bilansa, bilansa uspeha, bilansa stanja,  izveštaja o novčanim tokova, izveštaja o promenama na kapitalu, statističkog aneksa, napomena uz finansijske izveštaje);
 3. Sastavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja;

 4. Obračun troškova i učinaka (obračun troškova po mestima i nosiocima, kalkulacije cena koštanja).

 5. Obračun odloženih poreza;

 6. Sastavljanje poreskog bilansa

 

Predavači: mr Zoran Ilić i mr Slaviša Vučurević

Ciljna grupa: Kurs je namenjen zaposlenima  u finansijama i računovodstvu.

Metodologija i pristup:

 • Prezentacija koraka u izradi finansijskih izveštaja;

 • Veštine u pripremi sastavljanja finansijskih izveštaja;

 • Diskusija bitnih pitanja.

Dužina kursa: 

Kurs traje dva dana, po 6  časova dnevno.

Cena: Cena po polazniku iznosi  12.000 dinara (sa uključenim PDV)

Popusti od 10%:

- Ukoliko je polaznik već pohađao neki od naših kurseva odobrava se popust od 10%.

Popusti od 20%:

- Ukoliko se prijavi više od tri polaznika iz iste kompanije.

- Studentima.

- Fizičkim licima koja samostalno uplaćuju obuku. 

Termin:

29. i 30. oktobar 2015. 

Poželjan broj polaznika u grupi: Do 30 polaznika

Mesto održavanja: Prostorije Visoke škole za ekonomiju i upravu, Imotska 1, Beograd.

Važno!

Pre početka kursa polaznici dobijaju sav potreban radni materijal koji im olakšava praćenje. Polaznici nakon završetka kursa dobijaju sertifikat o pohađanju.

Novo!

Po potrebi i u dogovoru sa zainteresovanima, moguće je organizovati In house obuke. Pri tom se mogu posebno definisati teme, termini (u okviru radnog vremena ili ne), rad vikendom, kao i mesto koje je za polaznike prihvatljivije za održavanje obuke.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas telefonom broj: + 381(11)/78-54-719 ili mail-om na adresu: info@rafin.edu.rs