KURS - Profesionalno berzansko trgovanje

O KURSU

Ciljevi obuke:

Učesnici seminara će na kraju seminara naučiti / biti u stanju da:

 • trguju na profesionalnoj platformi za trgovanje akcijama, obveznicama, naftom, zlatom, devizama i drugim berzanskim materijalom u potpuno realnom okruženju

 • saznaju koji su to fundamentalni (makroekonomski) pokazatelji i kako utiču na berzansko trgovanje

 • razumeju osnovne i neke napredne koncepte primene analize grafikona u trgovanju hartijama od vrednosti, devizama i robama

 • koriste i jednostavno primenjuju određene indikatore u berzanskom trgovanju

 • kreiraju, analiziraju i primenjuju u trgovanju različite vrste grafikona

 • shvate specifičnosti različitih hartija od vrednosti, valuta i roba, kao i da primene odgovarajuće strategije

 • razumeju primenu psihologije u berzanskom trgovanju

 • razumeju koji su rizici u berzanskom trgovanju

Sadržaj seminara: 

Glavne teme, odnosno moduli koje čine sadržaj seminara su sledeći:

 • Upoznavanje sa profesionalnim berzanskim trgovanjem

 • Metode trgovanja, učesnici, vrste naloga

 • Korišćenje makroekonomskih pokazatelja u berzanskom trgovanju

 • Korišćenje instrumenata tehničke analize u berzanskom trgovanju

 • Tehnička analiza i berzanski grafikoni, praktični primeri

 • Upravljanje rizikom i psihologija trgovanja

 • Praktično (uživo) trgovanje na profesionalnoj platformi

Predavač:

Prof. dr Slobodan Slović

Ciljna grupa:

Ciljna grupa polaznika za ovaj seminar su zaposleni u poslovnim bankama, brokersko-dilerskim društvima, investicionim fondovima, individualnim investitorima i svima onima koji žele da se dublje upoznaju sa praktičnim trgovanjem na berzi, koristeći kompjutersku platformu za trgovanje.

Za pohađanje seminara i razumevanje prezentovanog materijala nije potrebno radno iskustvo u oblasti finansija, bankarstva i berzanskog poslovanja.

U pogledu potrebnog predznanja, potrebno je poznavanje osnovnih ekonomskih pojmova. Poznavanje finansijskih termina je poželjno, jer će učesnicima olakšati razumevanje materije, ali nije neophodno.

Metodologija i pristup: 

Prezentacija uz korišćenje projektora i projektorskog platna. Praktičan rad učesnika na računarima uz korišćenje specijalizovanog softvera za online trgovanje. Odnos teorijskog pristupa i praktičnog rada je 50:50.

Dužina seminara: 

Seminar traje 15 časova (3 dana po 5 časova, ili po dogovoru sa polaznicima)

Cena: 

Cena po polazniku iznosi  20.000 dinara (sa uključenim PDV)

Popusti od 10%:

- Ukoliko je polaznik već pohađao neki od naših kurseva odobrava se popust od 10%.

Popusti od 20%:

- Ukoliko se prijavi više od tri polaznika iz iste kompanije.

- Studentima.

- Fizičkim licima koja samostalno uplaćuju obuku. 

Termin:

Po dogovoru.

Poželjan broj polaznika u grupi: 

Do 10 polaznika.

Mesto održavanja: 

Prostorije Visoke škole za ekonomiju i upravu, Imotska 1, Beograd.

Važno!

Pre početka seminara polaznici dobijaju knjigu prof. dr Slobodana Slovića: "Profesionalno berzansko trgovanje"

Polaznici nakon završetka kursa dobijaju sertifikat o pohađanju.

Novo!

Po potrebi i u dogovoru sa zainteresovanima, moguće je organizovati In house obuke. Pri tom se mogu posebno definisati teme, termini (u okviru radnog vremena ili ne), rad vikendom, kao i mesto koje je za polaznike prihvatljivije za održavanje obuke. 

Za dodatne informacije kontaktirajte nas telefonom broj: + 381(11)/78-54-719 ili mail-om na adresu: info@rafin.edu.rs