Bankarstvo, osiguranje i berze

Program traje tri godine (šest semestara), nastava se odvija na srpskom jeziku, opterećenje studenata iznosi 180 ESPB (u svakoj godini studija 60 ESPB). Koncipiran je u skladu sa Bolonjskom deklaracijom i savremenim nastavnim tendencijama i metodima učenja tako da pruža sva potrebna znanja u oblasti bankarstva, osiguranja i berzanskog poslovanja. 

PRVA GODINA
 Šifra PredmetaNaziv PredmetaČasovi aktivne nastaveESPB
PredavanjaVežbe
1OE1Osnovi ekonomije418
2EP1Ekonomika preduzeća328
3OI1Osnovi informatike327
4ME1Matematika za ekonomiste327
5OR1Osnovi računovodstva328
6OP1Osnovi prava418
7ST1Statistika328
8E1Engleski jezik 1326
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija/ESPB261460
 Šifra PredmetaNaziv PredmetaČasovi aktivne nastaveESPB
PredavanjaVežbe
1ME2Monetarna ekonomija 417
2JF1Javne finansije327
3PI1Poslovna informatika327
4E2Engleski jezik 2326
5BIFT 1Berze i finansijska tržišta327
6UFR1Upravljanje finansijskim rizikom428
7IB1Izborni blok 1328
8IB2Izborni blok 2227
9SPB1Stručna praksa 13
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija/ESPB251560

 Šifra PredmetaNaziv PredmetaČasovi aktivne nastaveESPB
PredavanjaVežbe
1B1Bankarstvo427
2O1Osiguranje427
3PE3Poslovni engleski jezik326
4IB3 Izborni blok 3227
5TI1Teorija investiranja428
6BP1Berzansko pravo428
7IB4Izborni blok 4317
8IB5Izborni blok 5317
SPR2Stručna praksa 23
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija/ESPB271460
Ukupno časova aktivne nastave u svim godinama studija7843
Ukupno ESPB bodova180

Spisak izbornih predmeta:

IB-1 Međunarodna ekonomija

IB-1 Ekonomska politika

IB-2 Menadžment

IB-2 Upravljanje projektima

IB-3 Preduzetništvo

IB-3 Marketing

IB-4 Analiza hartija od vrednosti

IB-4 Računovodstvo u bankarstvu i osiguranju

IB-5 Revizija u osiguranju

IB-5 Portfolio menadžment