Akreditovani program
STUDENTSKI SERVIS

Visoka škola ima za cilj obrazovanje studenata u skladu sa principima poznatih evropskih i svetskih univerziteta i visokih škola. Usklađenim nastavnim planom i programom sa visokim  školama iz zemalja Evropske Unije, studenti imaju mogućnost da provere i verifikuju stećena znanja, na sličnim visokim školama i fakultetima.

Uspešna saradnja sa udruženjima, agencijama, preduzećima i institucijama iz zemlje i inostranstva omogućava i obezbeđuje uslove za razvoj istraživačkog, obrazovnog i konsultantskog rada studenata, što dodatno doprinosi njihovoj stručnoj afirmaciji.


Visoka škola ima tri studijska programa:

Računovodstvo i revizija
Bankarstvo, osiguranje i berze
Porezi i carine

Studije traju tri godine (šest semestara), nastava se obavlja na srpskom jeziku, a nakon završetka studija i sticanju 180 ESPB bodova (evropski sistem prenosa bodova), student stiče zvanje strukovni ekonomista.

Visoka škola je akreditovana od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije, programi  su koncipirani u skladu sa Bolonjskom deklaracijom, savremenim nastavnim tendencijama i metodama učenja (interaktivno učenje, mentorsko vođenje, izborni predmeti, praktični rad i sl.) obezbeđujući potrebna znanja iz navedenih oblasti.

Studijski programi sadrže:

  • listu obaveznih i izbornih predmeta,
  • način izvođenja studija,
  • bodovnu vrednost svakog predmeta iskazanu u skladu sa ESPB,
  • uslove za prelazak sa drugih studijskih programa u okviru istih ili srodnih oblasti studija i
    druga pitanja koja su od značaja za izvođenje programa.