Akreditacija

Visoka škola osnovana je 2006. godine sa ciljem da pruži kvalitetno visoko obrazovanje mladim ljudima koji prate svetske ekonomske trendove. U toku 2007. godine Visoka škola je dobila Rešenje, a potom i akreditaciju o usklađivanju naučnih programa, nastavnog kadra, kao i svih drugih uslova neophodnih za obrazovanje na strukovnim studijama iz oblasti računovodstava, revizije, poreza, carina, bankarstva, osiguranja i berzanskog poslovanja.

Šta je to akreditacija?

Akreditacijom se utvrđuje da visokoškolska ustanova i studijski programi ispunjavaju standarde koje je utvrdio Nacionalni savet i da visokoškolska ustanova ima pravo na izdavanje javnih isprava u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju.

U postupku akreditacije visokoškolske ustanove utvrđuje se da li ustanova ispunjava i odgovarajuće uslove koji su, po Zakonu o visokom obrazovanju, predviđeni za date ustanove koje obavljaju visokoškolsku delatnost.

U postupku akreditacije studijskih programa utvrđuje se i da li su ispunjeni uslovi za uvođenje tog programa, u skladu sa Zakonom.

Postupak akreditacije sprovodi se na zahtev Ministarstva prosvete Republike Srbije, osnivača, odnosno same visokoškolske ustanove. U postupku akreditacije Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta izdaje uverenje o akreditaciji visokoškolske ustanove, odnosno studijskog programa.

Visoka škola strukovnih studija za ekonomiju i upravu je akreditovana od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije i Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta.